Novice LAS PDL 2020

<< < 1 ... 10 ... 20 ... 22 23 24 25 26 27 28 ... 30 ... 36 > >>
 

MEDNARODNA KONFERENCA O KMETIJSTVU V OBMEJNEM OBMOČJU POMURJA TER ŽUPANIJA ZALA IN VAS

Dne 27.02.2018 je v kulturnem domu v Dobrovniku potekala Mednarodna konferenca o kmetijstvu v obmejnem območju Pomurja ter županij Zala in Vas, katere smo se udeležili tudi zaposleni pri vodilnem partnerju LAS. Na konferenci sta bila tudi gosta ministra za kmetijstvo iz Slovenije in Madžarske, mag. Dejan Židan in dr. Sándor Fazekas. Mednarodna konferenca je bila organizirana na pobudo župana občine Dobrovnik, g. Marjana Kardinarja skupaj z ministrstvom za kmetijstvo.
Konferenca je bila priložnost za izmenjavo strokovnih informacij in medsebojnih dogovorov o sodelovanju in ohranjanju naravne in nacionalne razvitosti in varnosti pred naravnimi nesrečami ter prilagajanja podnebnim spremembam. Na konferenci je bil velik poudarek dan na kmetijstvu v obmejnem območju kot razvojnem potencialu regije.

Na koncu Mednarodne konference so bili sprejeti tudi sklepi, ki so sledili vsebinskemu izhodišču za pripravo današnje konference, in sicer, da obmejno območje med Pomurjem in županijama Zala in Vas je in bo izjemnega pomena za ohranitev sožitja in poseljenosti, urejenosti krajine ter varnosti pred naravnimi nesrečami. Je priložnost izmenjave strokovnih informacij in medsebojnih dogovorov o sodelovanju.

Sklepi in sporočilo današnje mednarodne konference je bilo naslednje:
  •  Mednarodna konferenca o kmetijstvu v Pomurju in v županijah Zala in Vas je potrdila interes po stalnem   sodelovanju in spremljanju razvoja kmetijstva v obmejnem območju,
  • za mlade v kmetijstvu predstavlja nove izzive v znanju in napredku ter kvaliteti življenja sedanjih in prihodnjih generacij,
  • mednarodna konferenca naj postane tradicionalno srečanje vseh v obmejnem območju.
Več si lahko preberete tukaj.
 

PRISPEVEK V ODDAJI TEDNIK:« PROBLEMATIKA IZVAJANJA PROGRAMA CLLD V SLOVENIJI

V oddaji Tednik na RTV SLO 1 (ponedeljek, 29. 1. 2018) je bil objavljen prispevek o problematiki izvajanja programa CLLD v Sloveniji in o birokratskih postopkih pri potrjevanju vlog za sofinanciranje operacij s pomočjo mehanizma CLLD v programskem obdobju 2014–2020. V prispevku so bili predstavljeni konkretni primeri s katerimi se srečujejo LAS in komentarji predstavnikov MKGP in AKTRP, ki pa so bili v skladu z dosedanjim izvajanjem programa CLLD.
Za lokalni razvoj v Sloveniji je do leta 2020 na voljo dobrih 96 milijonov evrov iz treh evropskih skladov. A postopki prijave na razpise so tako zapleteni, da je moral vsak prijavitelj v povprečju najmanj trikrat vložiti dopolnila, na Ministrstvu za gospodarstvo in Agenciji za kmetijske trge pa potrebujejo najmanj pol leta za odločanje o posamezni vlogi.

Celoten prispevek si lahko ogledate na POVEZAVI.
 

LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020 NA DELAVNICI O NADALJNEM IZVAJANJU UKREPA LEADER/CLLD IN NOVOSTI NA TEM UKREPU

Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano je dne 25. 01. 2018 za vse LAS organiziralo delavnico na temo nadaljnjega izvajanja ukrepa LEADER / CLLD, ki so se je udeležili tudi predstavniki vodilnega partnerja LAS Pri dobrih ljudeh 2020. Na delavnici so bile predstavljene 3. spremembe Uredbe CLLD s strani predstavnikov MKGP-ja in MGRT-ja. Seznanili smo se tudi s 3. javnim razpisom za podukrep 19.3. Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. V sklopu delavnice nam je bilo predstavljeno tudi kako s pripravi zahtevek za izplačilo v informacijskem sistemu in do sedanje pomanjkljivosti zahtevkov za izplačilo. Večji del delavnice je bil namenjen obravnavi pomanjkljivosti pri oddaji vlog in pripravi zahtevkov za izplačilo sredstev s strani ARSKTRP-ja.

ARSKTRP vloge preverja po sledečem postopku:
• POPOLNOST (pregled prilog k vlogi)
• VSEBINSKO USTREZNOST (pregled pogojev)
• UPRAVIČENOST STROŠKOV (preverjanje razumnosti predloženih stroškov)

NAJPOGOSTEJŠE POMANJKLJIVOSTI PRI PREGLEDU POPOLNOSTI
• priložitev treh ponudb
• manjkajoča kulturnovarstvena in naravovarstvena soglasja
• pri naložbah z gradnjo pomanjkljiva projektna dokumentacija

NAJPOGOSTEJŠE NEPRAVILNOSTI PRI PREGLEDU USTREZNOSTI
• utemeljitev izbora najugodnejše ponudbe
• ponudbe so pridobljene po oddaji vloge na javni poziv LAS
• kulturnovarstvena in naravovarstvena soglasja so pridobljena po oddaji vloge na javni poziv LAS
• uskladitev upravičenih stroškov iz prijavnega obrazca s priloženimi ponudbami

Posamezne predstavitve z delavnice, ki je potekala 25. 1. 2018, lahko najdete na tej povezavi.
 

URESNIČEVANJE CILJEV SLR LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020 V LETU 2017

13. septembra 2017 je minilo leto dni od prejetja težko pričakovane Odločbe o potrditvi Strategije lokalnega razvoja LAS Pri dobrih ljudeh 2020 (v nadaljevanju SLR) in LAS s strani Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano. Potrditev pomeni, da smo lahko začeli z vsemi aktivnostmi za koriščenje skupno 1.826.470,00 EUR sredstev iz Kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP) ter Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR), ki so namenjena izvajanju Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (v nadaljevanju CLLD). Sredstva so namenjena tudi za sofinanciranje projektov lokalnega razvoja na področju občin Beltinci, Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci, Turnišče in Velika Polana v programskem obdobju 2014-2020. Tekom programskega obdobja je planirana objava treh javnih pozivov za vsak sklad (skupno torej 6 javnih pozivov).

Ena od nalog lokalno akcijske skupine LAS Pri dobrih ljudeh 2020 je tudi, da se zagotavlja učinkovito izvajanje SLR za programsko obdobje 2014-2020 s pomočjo mehanizma CLLD. V ta namen sta bila v letu 2016 in 2017 objavljena dva javna poziva, en javni poziv iz sklada EKSRP in drugi iz sklada ESRR. V okviru zaprtega javnega poziva iz EKSRP sklada je prispelo na sedež LAS skupno 23 projektov, od tega je bilo s strani upravnega odbora LAS Pri dobrih ljudeh 2020 potrjenih 8 projektov. Trenutno še vsi projekti čakajo na pregled in potrditev na Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki opravlja naloge organa upravljanja za EKSRP sklad. Ko agencija z odločbo potrdi operacijo, se le- te lahko začne izvajati.
V okviru zaprtega javnega poziva iz ESSR sklada je prispelo na sedež LAS skupno 13 projektov, s strani upravnega odbora LAS Pri dobrih ljudeh 2020 je bilo potrjenih 8 projektov. Za operacijo PRIPRAVA IN IMPLEMENTACIJA LASANTE smo prejeli PISNO OBVESTILO o potrditvi operacije s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ostalih 7operacij pa še zmeraj čaka na pregled in potrditev na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki opravljajo naloge organa upravljanja za ESRR sklad.

Lokalne akcijske skupine v Sloveniji so po zbranih podatkih (33 LAS) v dosedanjem obdobju izvajanja programa CLLD vložile v potrditev okoli 400 operaciji (243 na ARSKTRP in 144 na MGRT). S strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je izdano 59 odločb o potrditvi operaciji, s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je poslano 45 obvestil o potrditvi operaciji, vendar ni podpisana še nobena pogodba. Povprečen čas obdelave posamezne vloge je več kot (6) šest mesecev z najmanj 2-3 zahtevami za dopolnitev vloge.

LAS-i so do pristojnih inštitucij izpostavili sledeče problematične teme:
• Dolgotrajni postopki obdelave vlog in veliko število dopolnitev.
• Nejasna in nepopolna navodila za pripravo vlog.
• Nedoseganje mejnikov in potrebe po spreminjanju Strategiji lokalnega razvoja.
• Problematika upravičenih območji za ESRR – dodatna urbana območja.
• Izvajanje programa CLLD v naslednjem programskem obdobju.

V začetku leta 2018 se za izboljšanje stanja predvidevajo sledeči ukrepi:
• Koordinacijski odbor CLLD (KO CLLD) pripravi predlog o potrebnih spremembah SLR, ki ne bo predmet rednega postopka potrjevanja spremembe SLR (doseganje mejnikov na katere LAS nima vplivov, druge manjše spremembe,..).
• KO CLLD pripravi predlog o določitvi maksimalnega roka za pregled in potrditev operaciji . Predlagan maksimalni rok s strani LAS je (4) štiri mesece.
• KO CLLD v januarja organizira delavnico na temo priprave vlog in postopkov potrjevanja operaciji.
• MGRT bo v januarju pospešil pregled vlog, aplikacija e-MA je vzpostavljena (vzpostavlja se tudi za Podukrep 19.2), za pregledane vloge bodo pogodbe pripravljene v januarju.
• V januarju se organizira sestanek med predstavniki DRSP, MGRT in SVRK glede izvajanja programa CLLD v naslednjem programskem obdobju.
 

OBJAVLJEN 3. JAVNI RAZPIS ZA PROJEKTE SODELOVANJE MED LOKALNIMI AKCIJSKIMI SKUPINAMI, PODUKREP 19.3.

V Uradnem listu je bil konec meseca decembra s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, objavljen 3. javni razpis iz naslova podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območij v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje).

V skladu s spremembo Uredbe o izvajanju pristopa CLLD objavljeno v Ur.l. 72/17, so lahko končni upravičenci poleg LAS, tudi člani LAS. To je ena izmed sprememb v primerjavi s prejšnjimi javnimi razpisi za podukrep 19.3, ko so bili lahko končni upravičenci le LAS.
Do sofinanciranja v višini 85% so upravičene naslednje operacije:
• izmenjava izkušenj in znanj ter njihova implementacija na območju LAS,
• razvoj in trženje storitev in proizvodov,
• vključevanje ranljivih ciljnih skupin,
• organizacija skupnih delovnih procesov z izmenjavo virov in opreme,
• oblikovanje kratkih dobavnih verig hrane in lokalnih trgov ter
• kolektivne okoljske operacije.

Vse, ki imate zanimivo projektno idejo, ki je usklajena z SLR LAS Pri dobrih ljudeh 2020 in s prioriteto podukrepa 19.3. vabimo, da nam le to sporočite na e-mail: info@las-pdl.si ali nas pokličete po telefonu 02 53 81 663 do 31.01. 2018.
<< < 1 ... 10 ... 20 ... 22 23 24 25 26 27 28 ... 30 ... 36 > >>

KONTAKT


VODILNI PARTNER:
DRUŠTVO ZA TRAJNOST VIROV SI. ENERGIJA
Renkovci 8
9224 Turnišče

T: 02 53 81 663
E: info@las-pdl.si
 

 POVEZAVE


LAS Pri dobrih ljudeh 2007-2013
www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasdobrozanas.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/

PRIJAVA NA E-NOVICE


Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na prejemanje e-novic >
Za vsebino je odgovorna LAS Pri dobrih ljudeh 2020, ki jo zastopa vodilni partner Društvo SI.ENERGIJA. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
       
                 
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke