Novice LAS PDL 2020

ZAKLJUČEN JAVNI POZIV ZA IZBOR OPERACIJ V LETU 2022 IZ ESRR SKLADA


Spoštovani,

obveščamo Vas, da se je 28. 2. 2022 iztekel rok za prijavo operacij na 3. Javni poziv za izbor operacij iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Skupno je bilo razpisanih 485.980,21 EUR iz ESRR-ja. Na Javni poziv je skupno prispelo 8 vlog v skupni višini 747.910,69 EUR zaprošenih ...

LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020 JE ODDALA 5 VLOG NA 6. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 19.3.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v 26. 11. 2021 objavilo 6. javni razpis za sofinanciranje projektov sodelovanja med LAS (Ukrep 19.3). Na javni razpis so lahko kandidirale le Lokalne akcijske skupine, v sodelovanju s partnerji, ki so hkrati člani LAS. Rok za oddajo vlog je bil ...

PETA, ZADNJA ODLOČBA O POTRDITVI OPERACIJE V OKVIRU ZAPRTEGA JP LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020 V LETU 2020 ZA EKSRP Z veseljem vam sporočamo, da smo na LAS Pri dobrih ljudeh 2020, dne 24. 1. 2022, prejeli zadnjo Odločbo o pravici do sredstev s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki je bila prijavljena in potrjena na Javnem pozivu LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letu 2020, v okviru sofinanciranja Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Gre za operacijo z nazivom Odkrij območje LAS Pri dobrih ljudeh, kot ga vsaki dan živimo domačini, katere nosilec je Občina Turnišče. Vrednost odobrenih sredstev o potrditvi operacije znaša 196.079,16 EUR. Skladno z 32. členom Uredbe CLLD mora LAS operacije, izbrane na podlagi javnega poziva, predložiti v potrditev organu, pristojnemu za končno odobritev operacije, in sicer AKTRP-ju, ki dokončno odloči o odobritvi oziroma zavrnitvi operacije, obvestilo o odločitvi pa se posreduje LAS-u. Upravni odbor LAS Pri dobrih ljudeh 2020 je na podlagi poročila ocenjevalne komisije LAS Pri dobrih ljudeh 2020 in predloga operacij za sofinanciranje na svoji 31. seji, ki je bila v sredo, 26. 5. 2021, ob 9.00, v sejni sobi Občine Turnišče, potrdil 5 operacij, ki bodo sofinancirane v okviru zaključenega javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letu 2020 za sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Na zaključen javni poziv je skupno prispelo 11 vlog. Na podlagi izvedene 31. seje Upravnega odbora LAS Pri dobrih ljudeh 2020 je vodilni partner vsem prijaviteljem, ki so posredovali vlogo na javni poziv, posredoval OBVESTILA. Vseh 5 odobrenih vlog s strani Upravnega odbora LAS Pri dobrih ljudeh 2020 je bilo v dokončno odobritev posredovano na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja v mesecu avgustu in septembru 2021. Skupna sofinancirana vrednost vseh odobrenih operacij znaša 617.583,06 EUR. Seznam vseh odobrenih operacij skupaj z navedenimi upravičenci in zneski sofinanciranja, najdete tukaj. Vsem upravičencem želimo uspešno izvedbo operacij.  

 

M 19.3 PRIPRAVA IN IZVAJANJE DEJAVNOSTI SODELOVANJA LOKALNO AKCIJSKIH SKUPIN


Opis


Sodelovanje med partnerstvi v okviru lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, je pomembno zlasti pri izmenjavi in prenosu primerov dobrih praks ter pri pospeševanju uspešnih projektnih zamisli.
Namen podukrepa je sofinanciranje stroškov LAS, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države članice (medregijsko sodelovanje) kot z območji v različnih državah članicah ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje).
Podukrep je namenjen reševanju specifičnih lokalnih problemov, prenosov dobrih praks med LAS, iskanju povezav in novih znanj. Operacije sodelovanja prispevajo k ciljem PRP 2014–2020 in imajo poseben poudarek na združevanju LAS s skupnimi interesi, kar generira nove ideje in razvoj inovativnih pristopov.

Vrste upravičenih operacij:


  • izmenjava izkušenj in znanj in implementacija le-teh na območju LAS;
  • razvoj in trženje storitev in proizvodov;
  • promocija novih proizvodov, praks, postopkov in tehnologij;
  • vključevanje ranljivih skupin;
  • organizacija skupnih delovnih procesov, z izmenjavo virov in opreme;
  • oblikovanje kratkih dobavnih verig hrane in lokalnih trgov in
  • kolektivni okoljski projekti.

Prijavljene in potrjene operacije morajo zasledovati cilje iz SLR, PRP 2014–2020 ter prispevati k horizontalnim ciljem EU.

OU pripravi javni razpis, na katerega lahko kandidirajo LAS z drugo LAS v Republiki Sloveniji ali s skupino lokalnih javno-zasebnih partnerjev z drugih območij EU ali tretjih držav.

Upravičenci


Upravičenci do podpore so LAS, ki so prejeli odločbo o potrditvi LAS in SLR.


Upravičeni stroški


Upravičeni so le stroški povezani s skupnimi operacijami, ki imajo jasen rezultat operacije in jasno identificirajo koristi za območje. Operacija je lahko osredotočena tudi v krepitev zmogljivosti in izmenjavo izkušenj v zvezi z lokalnim razvojem, z npr. publikacijami, seminarji namenjenimi usposabljanju, izmenjavo osebja, če le-ti peljejo k vzpostavitvi skupnih metod dela in h koordiniranemu in skupnemu delu na razvoju območja.
Stroški se priznajo v obliki stroškov dela, materiala, naložb, storitev in prispevka v naravi v skladu z 69. členom Uredbe 1303/2013/EU. Podrobnejši seznam upravičenih stroškov bo objavljen najkasneje v roku dveh let od datuma odobritve PRP 2014–2020.
V primeru naložbenih operacij, se upoštevajo določbe 45. člena Uredbe1305/2013/EU.
Upravičeni so samo stroški, ki so nastali po izdaji odločbe, s katero se odobri izvajanje operacije sodelovanja LAS.
Pri upravičenosti stroškov se upoštevajo določbe 65. člena Uredbe 1303/2013/EU ter 60. in 61. člena Uredbe 1305/2013/EU.
Zgornje priznane vrednosti upravičenih stroškov so določene v Katalogu najvišjih priznanih vrednosti. Pri opredelitvi višine upravičenih stroškov bodo smiselno upoštevane zgornje višine posameznih upravičenih stroškov, ki bodo določene v Katalogu najvišjih priznanih vrednosti. Ne glede na to, pa bo moral LAS k vlogi priložiti eno ponudbo. V primeru stroškov, ki ne bodo določeni v Katalogu najvišjih priznanih vrednosti pa bo moral LAS k vlogi priložiti tri ponudbe.

Pogoji za upravičenost


Operacija je v skladu s PS, PRP 2014–2020 in prispeva k uresničevanju ciljev določenih v SLR.
Operacija se ni pričela izvajati pred odobritvijo.
Operacija se bo izvedla na območju sodelujočih partnerjev, v skladu z določbami 70. člena Uredbe 1303/2014/EU.
Iz opisa operacije mora biti razvidna zaprta finančna konstrukcija za celotno operacijo, vključno z razdelitvijo stroškov po posameznih partnerjih in namenih.
Upravičeni stroški posamezne operacije še niso bili financirani z drugimi javnimi sredstvi.
Med partnerji v operaciji sodelovanja mora biti sklenjena pogodba o sodelovanju in jasna opredelitev načrtovanih aktivnosti s predvidenim finančnim okvirjem posameznega partnerja v projektu sodelovanja.
Partnerji so v skladu z 2. točko 44. člena Uredbe 1305/2013/EU.
Identificiran mora biti rezultat operacije in koristi za območje. Lahko je osredotočena tudi v krepitev zmogljivosti in izmenjavo izkušenj v zvezi z lokalnim razvojem, z npr. publikacijami, seminarji namenjenimi usposabljanju, izmenjavo osebja, vendar le, če le-ti peljejo k vzpostavitvi skupnih metod dela in k koordiniranemu in skupnem delu na razvoju območja.
Če gre za operacijo, ki bi jo bilo možno izvesti v okviru t.i. glavnih ukrepov, mora biti to predvideno v SLR, ravno tako pa mora biti utemeljena dodana vrednosti operacije (npr. skupni interes, skupina upravičencev, dostop javnosti do rezultatov operacije, inovativne značilnosti operacije na lokalni ravni, razpoložljivost proračuna), da se tovrstna operacija izvaja v okviru tega podukrepa in ne preko t.i. glavnega ukrepa.
Za operacijo so bila izdana vsa potrebna dovoljenja, kot jih za izvedbo te operacije določa področna zakonodaja.
Upravičenec mora izvesti operacijo najkasneje v treh letih od prejema odločbe o potrditvi operacije.

Vrsta podpore


Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči.

Stopnja javne podpore je 85 % upravičenih stroškov operacije.

Pri določitvi stopnje podpore se upošteva pravila državnih pomoči.

Najnižji znesek javne podpore je 5.000 EUR. Najvišji znesek javne podpore na posamezni LAS je 100.000 EUR za posamezno operacijo.

Izvedbi tega podukrepa je namenjenih 4.000.000 EUR javnih sredstev.
 

 

 

 

KONTAKT


VODILNI PARTNER:
DRUŠTVO ZA TRAJNOST VIROV SI. ENERGIJA
Renkovci 8
9224 Turnišče

T: 02 53 81 663
E: info@las-pdl.si
 

 POVEZAVE


LAS Pri dobrih ljudeh 2007-2013
www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasdobrozanas.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/

PRIJAVA NA E-NOVICE


Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na prejemanje e-novic >
Za vsebino je odgovorna LAS Pri dobrih ljudeh 2020, ki jo zastopa vodilni partner Društvo SI.ENERGIJA. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
       
                 
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke