Novice LAS PDL 2020

ZAKLJUČEN JAVNI POZIV ZA IZBOR OPERACIJ V LETU 2022 IZ ESRR SKLADA


Spoštovani,

obveščamo Vas, da se je 28. 2. 2022 iztekel rok za prijavo operacij na 3. Javni poziv za izbor operacij iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Skupno je bilo razpisanih 485.980,21 EUR iz ESRR-ja. Na Javni poziv je skupno prispelo 8 vlog v skupni višini 747.910,69 EUR zaprošenih ...

LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020 JE ODDALA 5 VLOG NA 6. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 19.3.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v 26. 11. 2021 objavilo 6. javni razpis za sofinanciranje projektov sodelovanja med LAS (Ukrep 19.3). Na javni razpis so lahko kandidirale le Lokalne akcijske skupine, v sodelovanju s partnerji, ki so hkrati člani LAS. Rok za oddajo vlog je bil ...

PETA, ZADNJA ODLOČBA O POTRDITVI OPERACIJE V OKVIRU ZAPRTEGA JP LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020 V LETU 2020 ZA EKSRP Z veseljem vam sporočamo, da smo na LAS Pri dobrih ljudeh 2020, dne 24. 1. 2022, prejeli zadnjo Odločbo o pravici do sredstev s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki je bila prijavljena in potrjena na Javnem pozivu LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letu 2020, v okviru sofinanciranja Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Gre za operacijo z nazivom Odkrij območje LAS Pri dobrih ljudeh, kot ga vsaki dan živimo domačini, katere nosilec je Občina Turnišče. Vrednost odobrenih sredstev o potrditvi operacije znaša 196.079,16 EUR. Skladno z 32. členom Uredbe CLLD mora LAS operacije, izbrane na podlagi javnega poziva, predložiti v potrditev organu, pristojnemu za končno odobritev operacije, in sicer AKTRP-ju, ki dokončno odloči o odobritvi oziroma zavrnitvi operacije, obvestilo o odločitvi pa se posreduje LAS-u. Upravni odbor LAS Pri dobrih ljudeh 2020 je na podlagi poročila ocenjevalne komisije LAS Pri dobrih ljudeh 2020 in predloga operacij za sofinanciranje na svoji 31. seji, ki je bila v sredo, 26. 5. 2021, ob 9.00, v sejni sobi Občine Turnišče, potrdil 5 operacij, ki bodo sofinancirane v okviru zaključenega javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letu 2020 za sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Na zaključen javni poziv je skupno prispelo 11 vlog. Na podlagi izvedene 31. seje Upravnega odbora LAS Pri dobrih ljudeh 2020 je vodilni partner vsem prijaviteljem, ki so posredovali vlogo na javni poziv, posredoval OBVESTILA. Vseh 5 odobrenih vlog s strani Upravnega odbora LAS Pri dobrih ljudeh 2020 je bilo v dokončno odobritev posredovano na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja v mesecu avgustu in septembru 2021. Skupna sofinancirana vrednost vseh odobrenih operacij znaša 617.583,06 EUR. Seznam vseh odobrenih operacij skupaj z navedenimi upravičenci in zneski sofinanciranja, najdete tukaj. Vsem upravičencem želimo uspešno izvedbo operacij.  

INOVATIVEN KONCEPT ENERGETSKIH PRISTOPOV / INKE

 

 

Vodilni partner operacije

 

 

Zavod za okolje in turizem Dobrovnik

Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik

 

 

 

Partnerji operacije

 

 

Lokalna energetska agencija za Pomurje, Zavod za promocijo in pospeševanje trajnostnega energetskega razvoja, Martjanci

Martjanci 36, 9221 Martjanci

 

VEVEVE, informacijske storitve in grafično oblikovanje, Miha Horvat s.p.

Žižki 31G, Žižki, 9232 Črenšovci

 

 

 

Tematsko področje ukrepanja

 

 

Varstvo okolja in ohranjanje narave

 

 

 

Ukrep po SLR

 

 

Spodbujanje URE, vključno z naložbami v OVE ter dejavnosti okoljskega ozaveščanja za izboljšanje stanja okolja

 

 

 

Specifični cilj

 

 

Izvedba ciljno usmerjenih aktivnosti za izboljšanje rabe naravnih virov – endogenih potencialov energije in povečanje učinkovitosti pri porabi energije ter varovanje in razvoj naravnega okolja

 

 

 

Namen operacije

 

 

Upravičeno območje LAD PDL, se na podlagi razpoložljivih podatkov in dejanskega stanja srečuje z več izzivi in problematiko:

 • precej visok delež emisij CO₂ na prebivalca v primerjavi z ostalimi območju podobnih karakteristik;
 • nizki delež električnih vozil;
 • neorganiziranost pri skupnih prevozih, parkiranje na stranskih cestah, odsotnost skupnega pregleda dnevnih migracij;
 • nezainteresiranost lokalnih skupnosti za strateško načrtovanje na področju energije in okolja;
 • pomanjkanje komunikacije in vključevanje stakeholderjev na območju LAS-a;
 • visok delež fosilnih goriv v celotni energetski bilanci območja;
 • nizka stopnja ozaveščenosti prebivalcev in vseh treh sektorjev o možnostih in načinih ter pristopih k zniževanju rabe energije;
 • visoka raba energije in visok delež fosilnih goriv v javnem sektorju (občinske stavbe, osnovne šole, vrtci,…);
 • odsotnost oziroma premalo energetskih vsebin v lokalnih medijih.

 

Z operacijo bodo projektni partnerji ukrepali v smeri reševanja večine zgoraj omenjenih problemov. Tako bodo z nabavo električnega vozila za namen prevoza individualnih oseb, starejših in mladih, zmanjšali prevoze z motornimi vozili na fosilna goriva in predvsem s promocijo izdelane kalkulacije okoljskih in ekonomskih učinkov (CO₂, EUR,…) preko diseminacijskih orodij neposredno ozaveščali vse 3 sektorje. V isti aktivnosti bo izdelana analiza stanja in podani predlogi ukrepanja v smeri spodbujanja car-sharinga in car-poolinga za povečanje izkoriščenosti vozil na območju LAS PDL v smeri zniževanja deleža fosilnih goriv na območju LAS. V drugem sklopu aktivnosti bo preko preliminarne analize možnosti izdelave Akcijskih načrtov za trajnostno energijo in podnebje (SECAP) občin, analize stanja in priprava gradiv na področju izdelanih Lokalnih energetskih konceptov občin ter aktualnega izvajanja energetskega knjigovodstva, pritisnilo na javne uprave k ukrepanju, s ciljem znižanja končne porabe energije v vseh sektorjih, povečanju uporabe lokalnih obnovljivih virov energije ter pristopu k uporabi trajnostnih načinov mobilnosti.   

 

Rešitve, ki jih ponujajo z izvedbo aktivnosti v projektu so tako naslednje:

 • Akcijskih načrtov za trajnostno energijo in podnebje (SECAP) občin, analize stanja in pripravljenih gradiv na področju izdelanih Lokalnih energetskih konceptov (LEK) občin ter aktualnega izvajanja energetskega knjigovodstva;
 • ozaveščanje in motiviranje javne uprave v smeri ukrepanja v smeri trajnostne energije - s pomočjo izdelane E – brošure, agregacija podatkov območja in vizualizacija skupnih in presečnih kazalnikov (stanje -  cilj).

 

Operacija je pomembna za območje LAS, ker targetira najbolj aktualno problematiko okolja in energije, ki je neposredno povezana z zdravim okoljem ter zdravjem prebivalcev. Učinki so v prvi vrsti znižanje rabo energije, kot tudi rabo fosilnih goriv in sicer s končnim ciljem znižanja CO2 emisij. Vključuje vse tri sektorje, ki morajo biti v vsakem primeru prisotni pri celovitem reševanju problematike in izzivov območja LAS, s poudarkom na mladih, saj so mladi najbolj dovzetni na nove oblike trajnostne mobilnosti – car sharinga.

 

Operacija zajema tudi aktivnosti za invalide ter nagovarja ključne odločevalce na lokalni ravni – župane, občinske uprave in občinske svetove. Preko zastavljenih aktivnosti odpira in nakazuje smeri javnemu sektorju za ukrepanje v smeri znižanja CO2 emisij na celotnem upravičenem območju – priprava SECAPov in sicer za  naselje Beltinci, naselje Črenšovci, naselje Dobrovnik, naselje Kobilje, naselje Lendava, naselje Odranci, naselje Turnišče in naselje Velika Polana.

 

 

 

Cilji operacije

 

Glavni cilji operacije so lahko agregirani v spodaj navedene alineje:

 • nabava električnega vozila – najmanj 10 kW moči, 48 V napetost, sistem rekuperacije, tovorni prostor najmanj 160x110x20cm;
 • letni prihranek 2 toni CO2 na leto v primerjavi s pogovorom na fosilna goriva;
 • ustvarjena dva predstavitvena filma prevozov z električnim vozilom;
 • pripravljena Analiza stanja in kreiranje predlogov ukrepanja v smeri spodbujanja car-sharinga in car-poolinga za povečanje izkoriščenosti vozil na območju LAS PDL v smeri zniževanja deleža fosilnih goriv na območju LAS;
 • 8 x preliminarne analize možnosti izdelave Akcijskih načrtov za trajnostno energijo in podnebje (SECAP) občin – predstavitveno gradivo za dogodke na območju Beltinci Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci, Turnišče in Velika Polana in
 • 5000 zloženk in 200 USB kartic.

 

Operacija neposredno dviga tudi potencial za kompetence podjetniškega sektorja (možnosti za mlade), kot tudi pomeni ključni prispevek k ustvarjanju novih »zelenih delovnih mest« v okviru kreiranja ukrepov za akcijske načrte SECAPov. Konkretno se bo razvila nova storitev na opravičenem območju LAS in sicer bo vodilni partner zagotavljal prevoze individualnih oseb, starejših, mladih in ostalih obiskovalcev okrog turističnega kraja – Bukovniškega jezera.

 

Glede na poznavanje področja in reference s katerimi razpolagajo v partnerstvu in s tem pokritost vseh treh sektorjev, projektni partnerji menijo, da so cilji realno dosegljivi.

 

 

 

Rezultati operacije

 

 

 • Nakup električnega vozila (1);
 •  Znižanje CO2 emisij (0 ton / leto);
 • Gradivo za SECAP (8);
 • USB Kartice (200).

 

 

 

Obdobje izvajanja operacije

 

1. 7. 2021

30. 6. 2023

 

 

 

 

Celotna vrednost operacije v EUR

 

Znesek sofinanciranja v EUR

 

84.395,99

63.527,39

 

 

Kontakt

 

Elizabeta Horvat

T: +386 41 349 927

E: turizem@dobrovnik.si

 

KONTAKT


VODILNI PARTNER:
DRUŠTVO ZA TRAJNOST VIROV SI. ENERGIJA
Renkovci 8
9224 Turnišče

T: 02 53 81 663
E: info@las-pdl.si
 

 POVEZAVE


LAS Pri dobrih ljudeh 2007-2013
www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasdobrozanas.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/

PRIJAVA NA E-NOVICE


Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na prejemanje e-novic >
Za vsebino je odgovorna LAS Pri dobrih ljudeh 2020, ki jo zastopa vodilni partner Društvo SI.ENERGIJA. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
       
                 
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke